ស្រោម​សំបុត​សង្ស័យថា​មាន​ផ្ទុក​សារធាតុ​ដ៏​ពិសពុល ត្រូវបាន​បញ្ជូនមក​សេត​វិមាន​ – CEN