វៀតណាម​ឈានទៅរក​ប្រព័ន្ធ​ដឹកនាំ​ប្រទេស​ដូចជា​ប្រទេស​ចិន ខណៈពេលដែល​គណៈកម្មាធិកា​រ​មជ្ឈិមបក្ស​ប្រទេស​នេះ​បាន​ឧទ្ទេសនាម​អគ្គលេខាធិការ​បក្ស​ជា​បេក្ខភាព​សម្រាប់​តំណែង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ – CEN