រដ្ឋ​មន្ត្រី​បរិស្ថាន ជំរុញ​ឱ្យ​ម្ចាស់​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​បុរី គិតគូរ​ការគ្រប់គ្រង​សំណល់​រឹង សំរាម​ឱ្យបាន​ល្អ​ – CEN