ក្មេងស្រី​តូច​ម្នាក់​សរសេរ​សំបុត្រ​ទៅមេ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន Google ដើម្បី​សុំ​ឲ្យ​ឪពុក​ខ្លួន បាន​សម្រាក​ច្រើន​ថ្ងៃ ហើយ​នាង​ទទួលបាន​សំបុត្រ​ឆ្លើយតប​ដ៏​ភ្ញាក់ផ្អើល​វិញ​ – CEN