ដើម្បី​ស្វែងរក​យុវជន​ម្នាក់​បាត់​ខ្លួន​ក្នុង​បឹង បានធ្វើឱ្យ​អ្នក​មុជទឹក​អាជីព​ម៉ាឡេស៊ី ៦​នាក់​ស្លាប់​ – CEN