ប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើម​សំរុក​ធ្វើដំណើរ ទៅ​ស្រុកកំណើត​ជា​បណ្តើរ​ៗហើយ – CEN