កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​ស្តីពី​ការគាំទ្រ និង​ការពង្រឹង​ការងារ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN