​លទ្ធផល​បឋម​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​កម្មករ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៩ ភាគី​កម្មករ​ទារ​១៨២ ដុល្លារ ឯ​ភាគី​ថៅកែ​រោងចក្រ​ឡើង​ត្រឹមតែ​១៧៧​ដុល្លារ​ – CEN