​ទំនិញ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា បាន​នាំយក​ទៅ​អឺរ៉ុប ដោយ​ពុំ​មាន​ជាប់​ពន្ធគយ ជាប់​កូតា​នោះទេ​ – CEN