បំបែកសំបុក​ក្រុមចោរ ឆក់​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍ ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប​ – CEN