«​សារ​ដ៏​ចាក់​ដោត​បេះដូង​» របស់​ស្ត្រី​កម្មករ​លឺ​សែង​ស៊ីម៉ង់ត៍​ម្នាក់នេះ ដើម្បី​ចិញ្ចឹម​គ្រួសារ​ដ៏​ធំ​មួយ កំពុង​បំផុសគំនិត​មនុស្ស​ជាច្រើន​ឲ្យ​ភ្ញាក់ខ្លួន​ឡើង​!! – CEN