សម្តេច​តេជោ ៖ ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​កម្មករ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩ មិន​ទាប​ជាង​១៨០​ដុល្លារ​ – CEN