ជប៉ុនផ្តល់ថវិកាជិត២លានដុល្លារ សម្រាប់គម្រោងកសិកម្ម និង គម្រោងដោះមីន – CEN