មួយថ្ងៃៗ “កំពូលគ្រូ” ទាំងនេះត្រូវចំណាយពេល ៣ម៉ោង ឆ្លងអូរជ្រោះ ១៤ ដើម្បីនាំ “អក្សរ” ឲ្យក្មេងៗនៅតំបន់ព្រៃភ្នំ… (វីដេអូ) – CEN