នឹងមាន​រឿង​អ្វី​កើតឡើង​! សម្រាប់​ស្ត្រី​អ្នកសារព័ត៌មាន​នេះ ខណៈ​កំពុង​រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​ផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់ ស្រាប់តែ​ឆ្កែចចក​ដើរ​ចូលមក​… (​វីដេអូ​) – CEN