នឹងមាន​វិធានការ​ក្តៅ ចំពោះ​អ្នក​ដែល​នៅតែ​រឹងទទឹង​រំលោភ​យក​ចិញ្ចើមផ្លូវ​ធ្វើជា​កម្មសិទ្ធិ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ – CEN