“​ខ្យល់​បរិសុទ្ធ​” នៅ​ស្រុក​គេ​ត្រូវ​ទិញ​ទើប​មាន ស្រុក​យើង​មាន​ហើយ​ត្រូវ​ចេះ​ថែរក្សា​ – CEN