ណូបែល​សន្តិភាព​ឆ្នាំ​២០១៨ បាន​ទៅលើ​សកម្មជន​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹង​អំពើហិង្សា​ផ្លូវភេទ​លើ​ស្ត្រី​ – CEN