​ក្រសួងបរិស្ថាន​អះអាង​ពី​វត្តមាន​សត្វ​កម្រ​ច្រើន​ប្រភេទ​នៅ​ឧទ្យាន​ជាតិ​វីរៈ​ជ័យ ក្នុង​ខេត្តរតនគិរី​ – CEN