«​របប​អាហារ​ឥន្ទធនូ​» អាចជួយ​អ្នក​បញ្ចុះទម្ងន់ និង​កែប្រែ​សុខភាព​ឲ្យ​ប្រសើរឡើង​ – CEN