អាហារ​ទាំងនេះកាន់​តែបរិភោគ​កាន់តែ «ចិញ្ចឹម»​ មហារីក – CEN