រយៈពេល​៥​ថ្ងៃ ពលរដ្ឋ​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ថ្មី​មាន​ចំនួន​ជិត ៤​ម៉ឺន​នាក់​ – CEN