​លោក Duterte និងគ្រួសារ បង្ហាញ​វត្តមាន​នៅក្នុង​ទីក្រុង​ហុងកុង ស្របពេល​មាន​ភាពចម្រូងចម្រាស់​អំ​ពី… – CEN