វិធី​ប្រើ​ខ្ញី​ស្រស់​បន្ថយ​ការឈឺ​ខ្នង​ប្រសិទ្ធភាព​ – CEN