ផ្កា​ស្ពៃខៀវ​ជា «​ឱសថ​ទិព្វ​» សម្រាប់​ជីវិត​ – CEN