សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា ស្នើ​ឲ្យ​អ្នកវិនិយោគ​ជប៉ុន ជ្រើស​រើសយក​កម្ពុជា ជា​គោលដៅ​វិនិយោគ​ដ៏​មាន​សក្តានុពល​ខ្ពស់ ក្នុងការ​ចាប់ផ្តើម ឬ​ពង្រីក​អាជីវកម្ម​របស់ខ្លួន​ – CEN