ស្ត្រី​ម្នាក់ ត្រូវ​ម្តាយ​ដេញ​ចេញពីផ្ទះ ដោយសារតែ​រឿង​សក់​ – CEN