លោក ម៉េត មាស​ភក្តី​៖ ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រមាណ ២៥ ០០០​នាក់ នឹង​ទទួលបាន​សេវា​ដឹកជញ្ជូន ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​ពី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN