សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​សេចក្តីប្រកាស​របស់​សហ​ភាព​អឺរ៉ុប ស្តី​ពី​ការអនុគ្រោះ​ពន្ធ​គ្រប់​មុខ​ទំនិញ​លើកលែង​សព្វាវុធ និង​ស្តីពី​កម្ពុជា​ – CEN