អតីត​អគ្គលេខាធិការ​អាស៊ាន សុរិន ពិត​សុវណ្ណ ទទួល​មរណៈភាព នៅ​វ័យ ៦៨​ឆ្នាំ​ – CEN