ចាត់ទុក​វិស័យ​ទេសចរណ៍ ជា​វិស័យ​អាទិភាព​មួយ ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ បាន​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​ – CEN