ពិតជា​ដូច​បទ​ចម្រៀង​រួមរ័ក​លុះ​ក្ស័យ , អន្ទិត​ម្នាក់​ទើប​សឹក រួមរ័ក​ជាមួយ​គូរ​ដណ្តឹង​គាំងបេះដូង​ស្លាប់​ – CEN