សម្តេច​ហ៊ុន​សែន​៖ ជាង​ពីរ​ទសវត្សរ៍​មក​នេះ កម្ពុជា​សម្រេច បាន​នូវ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ខ្ពស់ ជា​មធ្យម ៧,៧% ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ ជាមួយនឹង​ការធានាបាន នូវ​ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដ៏​រឹងមាំ​ – CEN