លោក គឹម សុខ និង កូនស្រី បាន​ទៅ​ដល់​ប្រទេស​ហ្វាំង​ឡ​ង់ (វីដេអូ) – CEN