រដ្ឋាភិបាល​កូរ៉េ សន្យា​ផ្តល់​កម្ចី​ជាង 66 លាន​ដុល្លារ ដើម្បី បង្កើត​វិទ្យាស្ថាន​បណ្តុះបណ្តាល​វិទ្យាសាស្ត្រ​សុខាភិបាល​ – CEN