ព្រះ​ចៅ​អធិរាជ្យ​ជប៉ុន នឹង​ដាក់រាជ្យ​នៅ​ខែ​មេសា ឆ្នាំ ២០១៩ – CEN