ទឹកទន្លេ​ឡើង ធ្វើឱ្យ​ប្រជាជន​នៅ​ក្រុង​កឹង​ថឺ វៀតណាម ត្រូវ​ប្រើ​ទូក​ធ្វើដំណើរ​ក្នុង​ទីក្រុង​(មានវីដេអូ) – CEN