​កម្ពុជា កំពុង​ធ្វើការ​បម្រើ​ផលប្រយោជន៍​ប្រជាជន​ខ្មែរ ក្នុង​ភាព​ជា​ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្ម និង​សេដ្ឋកិច្ច ជាមួយ​សមា​ភាគី សហភាព​អឺរ៉ុប​ – CEN