ម្ចាស់​ជ័យលាភី “​ស្ត្រី​ទាក់ទាញ​បំផុត​ពិភពលោក​” ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​ព្រោះ​…​វាយ​ប្តី​ – CEN