​ទៅ​ធ្វើការ​នៅ​ថៃ មកវិញ​ចេះ​ភាសា​ថៃ ហើយ​ផឹកស៊ី​អួត​គ្នា​និយាយ​ភាសា​ថៃ កើត​ទំនាស់ កាប់​៤​ពូថៅ រយះ​ក្បាល​បុរស​ម្នាក់​ – CEN