បន្ទាយមានជ័យ មាន​បង់ពន្ធ​ផ្លូវ​បាន​ជាង​៥.៧០០​លាន​រៀល​,​លើស​ឆ្នាំមុន​១​ពាន់​លាន​រៀល​ – CEN