​របៀប​ដាំ​ដំឡូងបារាំង​ធម្មជាតិ​សុទ្ធៗ ដោយ​ពុំ​ចាំបាច់​ត្រូវការ​ទីតាំង​ធំ​ទូលាយ​ទេ (​វីដេអូ​) – CEN