សូម​ផ្ញើ​ទៅកាន់​អ្នក​ជេរប្រមាថ ទាក់ទង​អត្ថបទ​៖ «៤៨ ម៉ោង​ទៀត Internet ពិភពលោក​អាច​ប្រទះ​នឹង​ភាពរអាក់រអួល ឬ​ត្រូវ​កាត់ផ្តាច់ នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​» – CEN