ដោះលែង​ស្ត្រី​គ្រូទាយ​ជា​ប្រពន្ធ ហើយ​ប្តី​ត្រូវ​ព្រះរាជអាជ្ញា​ចោទប្រកាន់​ប្ដី​ ពី​បទ​រំលោភ​ទំនុកចិត្ត​ – CEN