ហ្វីលីពីន​ជាប់ឆ្នោត​ក្នុង​ក្រុមប្រឹក្សា​សិទ្ធិមនុស្ស អង្គការសហប្រជាជាតិ​ – CEN