ផឹក​ចំ​ស្រា​កាច កើត​ជម្លោះ​កាប់​ស្លាប់ ៣​នាក់​ឪពុក​កូន ឯកជន​ដៃដល់​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN