តាមរក​ជាង​កន្លះ​ឆ្នាំ ទើបតែ​បាន​ជួប​មុខ​អា​ធ្មេញ​ជា​បុគ្គលិក​ណាហ្កា​វើល​ដែល​ជំនាញឆ​ក់​យ៉ាងសកម្ម​ – CEN