ជំទាវ​ទី​១​អាម​រិ​ក ទើប​ថ្លែងវាចា​ជុំវិញ​រឿង​សហាយស្មន់​របស់​ស្វាមី​ – CEN