បញ្ជូន​ឪពុកចុង​ទៅកាន់​តុលាការ រំលោភ​កូនស្រី​ចុង​អាយុ​១២​ឆ្នាំ បាន​សម្រច​៦​ដង​ – CEN