មន្ត្រីនគរបាល ត្រូវ​បម្រើ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ឲ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព កុំឲ្យ​មាន​ការ​ថ្នាំងថ្នាក់​ – CEN